Parantavien energioiden toiminnasta | ASTRALTV.FI
Luokat
Soita nyt! 0700 03445
Puhelun hinta: 3,58€/min + pvm
 
Rekisteröityneille korttimaksajille 0100 86610
 
 
Tarvitsetko apua? info@astraltv.fi
Henkisyys

Parantavien energioiden toiminnasta

Uuden ajan myötä on maaplaneetalle odotettavissa suuria muutoksia. Jotta muutokset tapahtuisivat mahdollisimman hallitusti, tarvitaan nyt runsaasti positiivista energiaa.

Aine, tiivistynyttä energiaa

Tätä Korkeista Elämän Tietoisen Valon Energiaa ja tahtoa auttaa meidän planetaarista kehitysjärjestelmäämme on maailmankaikkeus täynnä, mutta ihmiskunnan keskuudesta energian edelleen kanavoijia tarvitaan paljon lisää Maapallolla. Tahdotko myös Sinä olla yksi meistä. 

Maan tasolla oleva aine on tiivistynyttä energiaa, valoa. Nykytieteenkin käsityksen mukaan energian voimin voidaan vaikuttaa aineen tasolle. Kolmiotyöskentelyn avulla voi jokainen halukas tulla mukaan välittämään Maapallolle hyviä, ylevän kohottavia Suuren Suunnitelman Ohjauksen, Säätelyn ja Hallinnan mukaisia Elämän Tietoisen Valon Laatujen energioita.

Parantavien energioiden toiminnasta

Muutosten aika on nyt

Paljon on puhuttu siitä, että uuden aikakauden alku on muutosten aikaa. Vesimiehen ajan alkamisen lisäksi on meneillään muitakin muutoksia, mikä selittää sitä, että odotettavissa olevat tapahtumat ovat tavallista aikakauden muutosta moniulotteisempia ja laajempia. Pohjimmiltaan on kyse erään asteisesta maapallon inkarnoitumisesta, maapallon kaikkien elonaalto-järjestelmien kohottamisesta henkisempien vaikutteiden tasoille. 

Tämän kohottamisen myötä maapallon fyysiseltä tasolta aina nirvaaniselle ulottuvuudelle asti kertynyttä väärien ohjelmien energiaa ja sulkevaa kielteisyyttä ja tästä seuraavaa negatiivisuutta poistetaan. Näin, jotta planeettamme olisi valmis vastaanottamaan puhtaampia, korkeampia aurinkokuntamme Ohjauksen nosteta ja uudenlaisia laatujen värähtelyjä. Tällainen voi toteutua siihen tasapainorajaan saakka, mihin ihmiskunnan omat edellytykset antavat myöten. Siis myös ihmiset yksilöinä tulevat voimakkaammin ja entistä suuremmalla määrällä mukaan yhteistoimintaan suuressa avustamistoiminnassa. 

Tarkoitus on, että tätä negatiivisuutta saataisiin muunnettua niin, ettei maapallon fyysisessä olomuodossa tapahdu äkillisiä mullistuksia. Jos negatiivisuutta ei kuitenkaan saada riittävästi purettua ajoissa eli maapallon energiajärjestelmiä eheytettyä, eikä saada tarpeeksi puhdistettua vaikuttavia korkeampia energioita varten, voi tapahtua monenlaisia ylimääräisiä mullistuksia.

Esimerkiksi maanjäristyksiä ja tulvia, jotka pahimmillaan uhkaisivat jopa planeettamme fyysistä elämää. Positiivisten energioiden avulla voidaan kuitenkin lieventää mahdollisia mullistuksia, jos niitä ihmiskunnan laimeasta osanotosta johtuen pääsee tulemaan. 

Tarvittaessa avaruuskansa tulee auttamaan evakuoimalla Maan asukkaita avaruusaluksille pahimpien mullistuksien ajaksi, jos mikään muu mahdollinen auttava toiminta ei ole siihen mennessä tuottanut riittävää tulosta. Jotta tätä äärimmäistä aputoimenpidettä ei tarvittaisi, on syytä pyrkiä kanavoimaan eri tavoin nykyistä runsaammin positiivisia ja kaikin tavoin Tietoisen Valon Ohjelman ja Järjestyksen voimavirtauksia planeettamme kokonaisuuteen.

Oikeansuuntaisten eheyttävien positiivisten ajatusten ja energioiden välittäminen ihmisyksilöiden kautta päivittää osaltaan maadoittaen planeettamme kollektiivimuistiin uusia, oikeudenmukaisempia ja universaalisen rakkausviisauden värittömiä käytöskaavoja kaikkien tietoisuuksien saapuville.

Kuka voi välittää positiivisia muutosvoimia?

Maailmankaikkeus on tulvillaan moniasteista ja -tasoista valoa, joka on energiaa. Tätä energiaa voidaan kanavoida maan päälle laajempaankin käyttöön. On olemassa ihmisiä, jotka jo toimivat energian ja tiedon välittäjinä, kanavina, mutta täytyy ymmärtää, että hiljentyessään kaikki ihmiset toimivat kanavina eli voivat välittää energioita. Teho moninkertaistuu yhdistettäessä useiden ihmisten välitystyö. 

Tämän päivän ihmiset voisivat saada paljon hyvää aikaan, jos he yhdessä keskittäisivät rukouksensa ja elämää rakentavat ajatuksensa tiettyihin kohteisiin. Ei tarvitse odottaa sitä hetkeä, jolloin on täysin perehtynyt luovan ajatuksen lainalaisuuksiin tai on saavuttanut kehityksessään sen vaiheen, jolloin kanavat luonnostaan aukeavat. 

Jokaisella vastuunsa tuntevalla on oikeus ja tällä hetkellä suorastaan velvollisuus toimia Maapallomme ja sen kaikkien asukkaiden ja koko luomakuntajärjestelmämme hyväksi. Nyt tarvitaan jokaista, myös Sinua hyvien Tietoisuuden Energiavalon Voimien Ohjaamaan välitystyöhön. Kolmiotyöskentely on juuri nyt tärkeää, sillä uudet, puhdistavat ja kohottavat energiat ovat tällä hetkellä Maapallolla entistä helpommin saavutettavissa. 

Kolmiotyöskentelyn avulla jokainen ihminen voi edesauttaa sitä, että oikeat Ikuisen Itsen ohjaamat sielun ohjelmat pääsevät helpommin läpi maan tasolle entisten vääristyneiden malliohjelmien tilalle. Näitä energioita on lupa käyttää kaikkeen hyvään, eli mihin hyvänsä epäitsekkääseen työhön koko Maa-planeettaa palvelevalla tavalla.

Kolmiot valon työssä; Kaikkeuden peruskolminaisuus

Kolmioiden perusta lähtee Kolmiyhteisestä Kaikkeuden Alkulähteestä. Siitä historiamme tuntee monenmoisia käsitteitä ja nimikkeitä. Tärkeintä on asioiden perimmäinen ymmärtäminen eikä pelkillä nimikkeillä pelaaminen. Aikamme energiallista vastaavuutta kuvaisivat ehkä parhaiten seuraavat mahdollisimman neutraalit nimikkeet: Täydellisin Kirkkain Rakkaus, Täydellisin Ääretön Viisaus ja Täydellisin Rajaton Voima. Vielä näidenkin yläpuolella on Perimmäinen Jakamaton Absoluuttinen Jumaluus. 

Kolminaisuudessa vallitsee suunnaton harmonia ja tasapaino, joka on vapaa kahden vastakkaisvoiman keskinäisestä jännitteestä. Tämä on perusmallina käsitteelle kolmioenergisoinnissa tapahtuva välitystyöskentely. Päättäväinen pyrkimys tähän ylevään, kaikkeutta hallitsevaan ajatukseen, vie meitä kohti Ikuista Valoa. Jumaluuden kolminaistuma hallitsee ja säätelee eri tavoin kaikkeuden perusolemusta. Suoraan alenevat, aste asteelta laskeutuvat ohjaavat Jumaluuden alenevat kerrannaiset, toteuttavat prismiottuessaan seitsenjakoisena sarjoina Luojan Suunnitelmaa lukemattomien ohjaajien ja säätelijöiden välityksellä.

Yksilö energiakolmiossa

Persoona on tässä tavoitteellisessa tilanteessa kolmoisenergian tasapainoharmoniassa omaa sielukehitystään kehitystään vastaavalla tavalla. Tämä toteutuu Korkeimmasta itsestämme alkaen henkiminuutemme ja mielitietoisuuden yhdistävänä sielullisena prosessina, virtauksen ja värähtelyn laskeutuessa kerros kerrokselta, laadullistuen, ja samaistuen jokaista minuuden tasoa vastaaviin energioihin. Näin virtaus lopulta kiinnittyy fyysisen kehomme eetteriseen vastineeseen ja fyysiseen kehoomme. 

Edelliseen harjoituksen runkoon soveltaen seuraa kolme päävaihetta. Ensin Kirkkain Rakkaus vaikuttaa positiivisoiden ihmisolemuksen kokonaisuutta kaikilla yksilöminuuden ulottuvuuksilla oikaisemalla edellisissä kehollistumissa ja tässä ajassa virtaavien universaalisten energioiden väärinlaadullistamisia. Vaikutus alkaa meidän korkeimmasta olemuspuolestamme, Ikuisesta Itsestämme saakka ja positiivisuudellaan puhdistaa aina jokaisen kerroksen kiinnittyen viimein fyysiseen kehoomme ja säteilee sen kautta ulos kaikkialle. 

Kaikkia tähän saakka opittuja vääristymiä karmallisissa kaavoissa voidaan alkaa tietoisemmin oikaista siunatulla vaalean violetilla rakkausvirtauksella. Voimme toimia tästä hetkestä alkaen tiedostamalla puhdistavan virtauksen avaavan ensimmäisen vaiheen. Tämä on annettu siunauksena uutta toimintaamme varten. 

Edelleen harjoituksen runkoon soveltaen seuraava vaihe. Toisena Äärettömän Viisauden virtaava energiavuodatus selkiinnyttää avartavalla, kohottavalla sisällöllään ja sillä määrällä, joka siihen tasapainotilanteeseen on sallittu. Vaikutus alkaa meidän korkeimmasta olemuspuolestamme Ikuisesta Itsestämme alkaen ja positiivisuudellaan laajentaa ymmärryksen tasoja jokaisella olemuksien kerroksella fyysiseen kehoon saakka, tullen sen kautta ulos kaikkialle. 

Tämän sinertävän hopeisen ylevän virtauksen kautta voimme jatkossa toimia laajakatseisemmin ymmärtäen paremmin tätä Suurta Tietoisenvalon Suunnitelmaa alkaen itsestämme ja ulottaen käsittämään hiljalleen ympäröivää kaikkeutta ymmärtäväksi. 

Jälleen harjoituksen runkoon soveltaen seuraava vaihe. Kolmantena Rajattoman Voiman virtauksena vahvistuvat täydellistyen kolminaisuuden energiat. Tällä osalla saadaan kerta toisensa jälkeen pysyvämpi ja kestävämpi tietoinen yksilöminuuden persoonakokonaisuuden vallitseva Harmonian, Rauhan ja Tasapainon olotila. Voimistus kestävämpään positiivisuuteen avautuu Ikuisesta Itsestämme alkaen ja jokaisessa olemuksiemme kerrostumassa oikeanlainen, laadukas voimakkuus vahvistuu kiinnittyen fyysiseen kehoomme ja sen kautta säteilemme rauhoittavaa voimaa kaikkialle ympäristöömme. 

Tämän kestävyyden saa aikaan häikäisevän kultaisen valoenergian läsnäolo. Näiden kolmen perusenerginen valovirtauksen tasapainotilanteessa on jokaisen kohdalla oman kehityksemme välttämättömyys, jotta ihmistietoinen selkiintyminen voisi alkaa tapahtua määrätietoisen selkeämmin ja voimakkaammin.

Kolmen henkilön kolmio

Kolme henkilöä voi tahtoessaan tehdä tehoyksikön. Tässä tulisi huomioida, etteivät heidän värähtelytaajuuksiensa laadulliset eroavuudet olisi korkeus-, eikä rinnakkaissuunnassa kovin suuria. Kaksi eri persoonaa saattaa olla kulkemassa hengen tietä samalla asteella, mutta rinnakkaisilla virroilla. Laadullisten eroavuuksien ollessa liian suuret, saattaa yhteiskentän tasoittamiseen mennä tarpeettomasti sielullista kapasiteettia ja Elämänenergioita. 

Suojauksen muodostaminen voidaan tehdä yhteisesti, tai jokainen suorittaa sen henkilökohtaisesti. Kaikkien kolmioryhmään osallistujien on kuitenkin oltava omakohtaisella tietoisuutensa määrällä mukana, jotta yhteiskentästä tulisi mahdollisimman toimiva. Kohteen sallitulla määrällä, laadulla ja teholla toteutuva suojaaminen ja siihen osallistuva energiarakentaminen kuuluu kohtuullisessa tehossa jokaiselle osallistujalle. Avustettavia kohteita voi olla useitakin peräkkäin. 

Oli kyseessä yksi, tai useampi kohdelähetys, niin molemmissa päissä (lähettäjä ja vastaanottaja) tapahtuu energioiden välitys hyvin monien tasokerrosten ja energiavirtapiirien välityksellä. Kolmion sisällä kukin osallistuva yksilö muodostaa oman hienovärähtelyisen suojakenttänsä ja näistä kaikista tulee yhteinen kokonaissuoja kaikille kytkentään osallistujalle.. Yhteissuoja on samalla avaus ja näiden kolmen osallistujan yhteinen keskiarvo on välitysyksikön käytettävissä olevan välitysenergian lähetystehon tasoaste. 

Kolmiota voidaan käyttää silloinkin, kun ollaan erillään ilman fyysistä läsnäoloa. Yhteisesti voidaan sopia, että ollaan avustustoiminnan valmiudessa täydet 24 tuntia vuorokaudessa. Joku ryhmän jäsenistä voi saada tietoonsa apua tarvitsevia kohteita suoraan tai välillisesti. Tälläin hän pyytää avukseen auttavat tahot sallitulla määrällä laadulla ja teholla mukaan suojauksen kautta suoritettavaan Elämän Valon virtauksen kanavointiin. 

Tässä kolmion aktivoija osallistuu ensin oman kenttänsä energisoimiseen ja sen jälkeen toisten siihen osallistuvien vastaavaan prosessiin. Kohde kuuluu myös suojauksen sisälle. Kanavointi jatkuu siihen saakka, kunnes kohde on saanut sallitun määrän apua. Avustamaan pyydetyt Korkeammat Ohjaajat Säätelevät ja tarkentavat riittävällä tehokkuudella monikerroksellisesti tapahtumaa kokonaisuutena. Tärkeintä on pyrkimys ja vilpitön tahto olla mukana tällaisessa muutoksen ajan avustusoperaatiossa.

 

Suositukset

Kale tietää mistä puhuu.
Marita
2021. lokakuuta 23.
Alanumero: 409
VapaaEi paikallaVARATTU
Suomen parhaat näkijät ovat tavoitettavissa ja tekevät tulkintoja puhelimitse 24/7.
0700 03445
Puhelun hinta: 3,58€/min + pvm
Isabella
Alanumero:
 
Inkeri
Alanumero:
 
Eva Maria
Alanumero:
 
Elli Roth
Alanumero:
 
Kaia
Alanumero:
 
Sirpa
Alanumero: